Algemene voorwaarden

artikel 1
Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Moverum en de opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.


artikel 2
Offertes en aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen van Moverum zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 2 maanden.
Moverum kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat er een kennelijke vergissing of verschrijving in het spel is.


artikel 3
Contractsduur en wederzijdse verplichtingen
De overeenkomst tussen Moverum en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Moverum zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

De opdrachtgever verstrekt alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan nadat deze gegevens aan Moverum ter beschikking zijn gesteld.


artikel 4
Opschorting en ontbinding
Moverum is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen waardoor de instandhouding van de overeenkomst niet in redelijkheid van Moverum kan worden gevergd.

Indien Moverum tot opschorting of ontbinding overgaat is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan.

Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.


artikel 5
Overmacht
Moverum is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld.


artikel 6
Betaling en incassokosten
Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Moverum aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Moverum is gerechtigd om periodiek te factureren.


artikel 7
Reclames
De door Moverum te leveren diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.

Indien Moverum in gebreke blijft en de opdrachtgever binnen 14 dagen schriftelijk reclameert, zal Moverum zich ervoor inzetten om met een passende oplossing te komen.

Indien komt vast te staan dat de klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan voor rekening van de opdrachtgever.


artikel 8
Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart Moverum voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Moverum toerekenbaar is.


artikel 9
Intellectueel eigendom
Moverum behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Moverum heeft het recht de door de uitvoering van overeenkomsten aan zijn zijde toegekomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Voorzover auteurs-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Moverum ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Moverum houder respectievelijk eigenaar van deze rechten.

De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen. 


artikel 10
Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Moverum partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


artikel 11
Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze versie van de voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 20 juli 2021 te Amsterdam

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Moverum.


artikel 12  
Privacy bepalingen
Persoonsgegevens worden door Moverum slechts gebruikt voor onze eigen administratie. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld tenzij met tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Persoonlijke informatie blijft vertrouwelijk. Moverum verstrekt informatie als naam, adres, email-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.